สำรองที่พักกับ Blue Marine Resort
รายละเอียดการเข้าพัก
ชื่อที่พัก : Blue Marine Resort

ที่พักประเภท :

รีสอร์ท
ประเภทที่พักเพื่อ :
จำนวนผู้เข้าพัก : ผู้ใหญ่ คน / เด็่ก คน *
วันที่เข้าพัก :
วันที่ออก :
 
เสนอรายละเอียดและราคามาที่
ชื่อ-นามสกุล : *
อีเมลล์ : *
โทรศัพท์ : *
โทรสาร :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 

 

ชื่อบัญชี :
บริษัทเพชรบลูมารีนจำกัด
หมายเลขบัญชี :
324-0-38623-9
ธนาคารกรุงเทพ :
สาขา ท่ายาง 

 

 
© Copyright 2007 by petchabluerine Resort. All rights reserved.